KONCEPCJA

ZIELONE MIASTO - miasto jako ogród czyli szansa terenów otwartych

 

Status Quo

W Niemczech ponad 75% społeczeństwa mieszka w zurbanizowanych terenach

aglomeracji miejskich. Również z powodu pogłębiających się procesów demograficznych

i starzenia się społeczeństwa „renesans miast“ jest aktualną alternatywą dla

mieszkańców małych ośrodków.

Jak będzie wyglądać sytuacja naszych miast w dłuższej perspektywie czasowej?

Jest to pytanie aktualne, szczególnie w relacji z danymi statystycznymi: dwie trzecie

światowego zużycia energii, 60 % zużycia wody i 70% emisji dwutlenku węgla przypada

na miasta.

Ekonomiści światowej rangi zwracają uwagę na znaczenie potencjału terenów otwartych

i terenów zieleni dla aglomeracji miejskich świata nie tylko jako miejsca regeneracji sił

ze względu na aspekt ekologiczny, ale również jako czynnik zwiększający atrakcyjność

gospodarczą miast będącą wynikiem procesów synergii.

  • Zieleń miejska, mimo zmian ostatnich dekad, jest w dalszym ciągu słabym ogniwem w konfrontacji z ekonomicznymi procesami rozwoju miasta.
  • Ogrody są od wieków miejscem spotkań mieszkańców szukających odpoczynku odzgiełku miast.
  • Zainteresowanie mieszkańców miast zielonymi nieużytkami rośnie. Trend przejęcia za nie odpowiedzialności owocuje wzrastającą liczbą ogrodów partycypacyjnych.

 

Cel

Istotnym jest podniesienie znaczenia tematu ZIELENI adekwatnie do wartości jaką

stanowi on dla mieszkańców miast oraz zwrócenie ogólnej uwagi na ZIELEŃ i

zrównoważone formy życia w mieście przez interakcję FESTIWALU OGRODÓW.

  • Podniesienie świadomości o znaczeniu TERENÓW ZIELENI wśród mieszkańców
  • Przybliżenie tematu ZIELENI młodemu społeczeństwu
  • Ukazanie tendencji kształtowania współczesnych ogrodów w mieście
  • Uczynienie miasta (czasowo) bardziej zielonym.